Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen CREATE YOUR ID en de klant gelden deze algemene voorwaarden voor alle offertes van, bestellingen aan en overeenkomsten met CREATE YOUR ID, en dit niettegenstaande daarmee strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. De koper wordt verwacht deze verkoopsvoorwaarden te kennen en zal zich aldus niet kunnen beroepen op de onwetendheid ervan.

1. Alle aanbiedingen en offertes van CREATE YOUR ID zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte binnen de dertig dagen (tenzij aanduiding van een andere termijn op de offerte) voor akkoord ondertekend terug zendt aan CREATE YOUR ID, voor zover hij geen enkele wijziging aanbrengt aan de offerte. Het beantwoorden van de mail is eveneens bindend. Bij wijziging aan de offerte door de klant, stelt CREATE YOUR ID een nieuwe offerte op, die door de klant op dezelfde wijze moet worden aanvaard. De overeenkomst vervangt alle daaraan voorafgaande en/of mondelinge akkoorden. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant onherroepelijk, zelfs vooraleer ze CREATE YOUR ID heeft bereikt. De persoon of firma die de bestelling plaatst, wordt geacht de opdrachtgever te zijn en staat borg voor de uitvoering van de overeenkomst, zelfs wanneer de facturatie ten aanzien van een derde moet worden opgesteld.

 

2. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven, zonder dat deze bindend is voor CREATE YOUR ID. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Indien de partijen een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, zal deze termijn verlengd worden indien de klant in gebreke blijft om de te leveren informatie, documenten, originelen en beelden (tijdig) over te maken. Iedere wijziging gevraagd door de klant, doet de overeengekomen leveringstermijn teniet.

 

3. De klant of zijn gemandateerde moet de goederen bij levering meteen en grondig nazien. Een gebeurlijke afwezigheid van de klant bij levering en zijn onmogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen doet geenszins afbreuk aan de toepassing van dit artikel.

Elke niet‐conformiteit die bij een grondig nazicht bij levering kan worden opgemerkt, moet schriftelijk en gemotiveerd binnen de 7 weekdagen aan CREATE YOUR ID worden ter kennis gebracht. Bij gebreke hieraan wordt de levering als definitief en onweerlegbaar aanvaard aanzien, zowel ten aanzien van de kwantiteit als ten aanzien van de kwaliteit (m.n. vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt). De gedeeltelijke benutting van de goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg en gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele levering. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder de voorafgaandelijk toestemming van CREATE YOUR ID. De terugzending gebeurt op kosten van de klant.

 

4. CREATE YOUR ID verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van CREATE YOUR ID zijn middelenverbintenissen, tenzij expliciete andersluidende overeenkomst tussen partijen. De klant staat ervoor in CREATE YOUR ID voldoende aanwijzingen te geven. CREATE YOUR ID is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. CREATE YOUR ID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs een grove fout van haar of haar aangestelden, behoudens voor een intentionele fout. CREATE YOUR ID zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van CREATE YOUR ID of een aangestelde, die verband houdt met de overeenkomst. De aansprakelijkheid van CREATE YOUR ID met betrekking tot aan de klant geleverde goederen en/of diensten is in elk geval beperkt tot: ‐ ofwel terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ‐ ofwel de vervanging van de geleverde goederen, of het opnieuw uitvoeren van de diensten, en dit naar keuze van CREATE YOUR ID. De totale aansprakelijkheid van CREATE YOUR ID, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan CREATE YOUR ID werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat goederen of diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt CREATE YOUR ID geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. Garanties vervallen bij het niet of onjuist onderhouden van de geleverde goederen. Garanties gelden enkel op goederen, nooit op diensten en kunnen slechts ingeroepen worden indien het gebrek overeenkomstig artikel 3 ter kennis werd gebracht van CREATE YOUR ID.

 

5. Onverminderd artikel 4, geldt inzake drukwerk en bedrukken het volgende: In geval van vergissing of slechte afwerking door CREATE YOUR ID beperkt de verantwoordelijkheid van CREATE YOUR ID zich tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan dit geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

De volgende toleranties worden overeengekomen voor levering van drukwerk: (a) Het leveren van 10% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling. (b) Een speling van 8% minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte naargelang de aard van het papier of karton. (c) Een speling van 5 tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naar gelang de aard van het papier of karton. (d) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor‐ en keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van één zelfde fabrikant. De volkomen overeenstemming van de te produceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register zijn niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden. Alle hoger vermelde afwijkingen zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs aangerekend.

 

6. De betaling van prestaties en of goederen dient plaats te vinden na maximaal veertien dagen na levering. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij drukwerk vragen we een voorschot van 50% of volledige betaling voor aflevering. Dit wordt steeds vermeld in de offerte of de website.
Bestellingen via onze webwinkel worden pas geproduceerd en geleverd na volledige voorafgaande betaling via ons online systeem.
Dit kan via Bancontact, VISA/MASTERCARD of Ideal

Bij laattijdige betaling zal de klant aan CREATE YOUR ID van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Daarnaast zal de klant eveneens instaan voor alle innings‐, aanmanings‐ en procedurekosten, hierin begrepen de advocatenkosten. Indien de factuur niet wordt betaald op de vervaldag, behoudt CREATE YOUR ID zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Bovendien maakt elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van andere verbintenissen van de klant, alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Elk protest overeenkomstig artikel 3 en/of 7 zonder ernstige motivatie, geeft de klant niet het recht de betaling van de geleverde goederen of diensten te verdagen.

 

7. klachten of betwistingen met betrekking tot de factuur zijn alleen ontvankelijk indien ze per gemotiveerd schrijven worden overgemaakt aan CREATE YOUR ID binnen de vijf dagen na factuurdatum.

 

8. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: Alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know‐how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. De klant erkent uitdrukkelijk (1) dat alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de producten en diensten van CREATE YOUR ID aan CREATE YOUR ID of een derde waarmee CREATE YOUR ID hieromtrent een overeenkomst heeft afgesloten toebehoren en (2) dat de klant door de overeenkomst geen zeggingschap verwerft over deze rechten, anders dan hierna bepaald. CREATE YOUR ID behoudt zich het recht voor haar naam te vermelden op alle door haar ontworpen creaties. CREATE YOUR ID verleent een niet‐exclusieve en niet‐overdraagbare gebruikslicentie (hierna Gebruikslicentie) aan de klant voor het gebruik van de geleverde producten. De gebruikslicentie geldt voor de duurtijd van de bescherming van de producten door Intellectuele Eigendomsrechten. Het is de Klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de producten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Deze Gebruikslicentie wordt aan de klant slechts toegestaan onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling door de klant van de overeengekomen prijs, zoals bepaald in de offerte. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van CREATE YOUR ID te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal CREATE YOUR ID onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van CREATE YOUR ID waarvan hij

kennis neemt. CREATE YOUR ID gaat er steeds vanuit dat de klant in het bezit is van de nodige licenties voor alle software die niet door CREATE YOUR ID werd geleverd en/of die zij aan CREATE YOUR ID overhandigt ter installatie. De klant zal CREATE YOUR ID steeds vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen van derden tegen CREATE YOUR ID met betrekking tot deze software van derden.

 

9. De materiële goederen blijven eigendom van CREATE YOUR ID tot aan de integrale betaling van de factuur.

 

10. Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft CREATE YOUR ID het recht de overeenkomst(en) met haar klant zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 7 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet‐betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door CREATE YOUR ID verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die CREATE YOUR ID moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het bedrag dat CREATE YOUR ID nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Bovendien behoudt CREATE YOUR ID het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

 

11. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover CREATE YOUR ID geen controle heeft, bevrijden CREATE YOUR ID, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. Dit geldt eveneens ingeval deze gebeurtenissen zich voordoen als CREATE YOUR ID achterop staat op het tijdsschema. In dit geval zullen partijen te goeder trouw een wijziging aanbrengen aan de modaliteiten van de overeenkomst.

 

12. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen CREATE YOUR ID en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

 

13. CREATE YOUR ID gebruikt enkel beeldmateriaal in al zijn opdrachten aangeleverd door de klant en kan hiervoor niet de minste aansprakelijkheid oplopen. Op schriftelijk verzoek kan CREATE YOUR ID eigen beeldmateriaal aankopen of zelf beeldmateriaal maken op kosten van de klant.


14. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van CREATE YOUR ID. In geval van geschil met betrekking tot het sluiten de geldigheid de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zijn enkel het Vredegerecht van Brakel en de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.